Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 με απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού, της Επικοινωνίας και της Πληροφόρησης, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός μας είναι μέλος της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Ομίλων, Κέντρων και Συνδέσμων για την UNESCO», της Διεθνούς Οργάνωσης Νεολαίας «Great Silk Way», του «Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας», του «Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (Thess – Δίκτυο), του «Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh», της “Ευρωμεσογειακής Πλατφόρμας για τη Νεολαία», του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Νεολαίας Youthnet», του Δικτύου «Select Respect για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και της «Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη».

Ο Όμιλος Νεολαίας Θεσσαλονίκης για την UNESCO ασχολείται ενεργά με δραστηριότητες νεολαίας στην περιοχή, προωθώντας τη συμμετοχή των νέων και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η απασχόληση των νέων και η κοινωνική ένταξη, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, η άτυπη εκπαίδευση, ο εθελοντισμός και οι στρατηγικές για τη νεολαία περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων μας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας του, ο Όμιλος έχει υλοποιήσει πολυάριθμες δραστηριότητες, όπως συνέδρια, σεμινάρια, εκστρατείες για τις Διεθνείς Ημέρες του ΟΗΕ, εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, εθελοντικές ενέργειες και πρωτοβουλίες για ποικίλα θέματα όπως τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη και φυσικά τη συμμετοχή των νέων.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε περισσότερα από 100 προγράμματα κινητικότητας, προσφέροντας την ευκαιρία σε περίπου 1000 νέους να ζήσουν την εμπειρία της μη τυπικής εκπαίδευσης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος μας προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και ασχολείται συστηματικά με την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των βαλκανικών κρατών, έχοντας πρωτοστατήσει σε σημαντικές μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασίας. Υλοποιεί από το 2010 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Contacts for the Common Future» σε συνεργασία με την οργάνωση Youth Alliance, με σκοπό την αναζήτηση μεθόδων και τρόπων για την καταπολέμηση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην ευρύτερη περιοχή και τη διάδοση καλών πρακτικών.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ήταν ο κύριος εταίρος του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο) για την προώθηση του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών (2010-2011).

Από το 2015, ο Όμιλος είναι ενεργός υποστηρικτής της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο) ως κύριος εταίρος για την προώθηση της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία 2030 στην Ελλάδα.

Thessaloniki Youth Club for UNESCO

Thessaloniki Youth Club for UNESCO is a non-profit local youth NGO that was founded in 2004 in Thessaloniki. Its establishment was approved by the Hellenic National Commission for UNESCO.

Our Organisation is a member of the “Greek Federation of Clubs, Centers and Associations for UNESCO”, the “Great Silk Way – International youth Organization”, the “Greek National Youth Council”, the “Network of Voluntary Organisations of Thessaloniki (Thess-Diktio)”, the “Greek Network of the Anna Lindh Foundation”, the “Euro-Med Youth Platform”, the “European Network Youthnet”, the Network “Select Respect for Human Rights”, and the “Hellenic Platform for Development”.

Thessaloniki Youth Club for UNESCO is actively engaged in youth activities in the region, promoting youth participation and education initiatives. Youth employment and social inclusion, active citizenship, non-formal education, volunteerism and youth strategies are listed among our main priorities when implementing our activities in local and regional level. Our goal is to deploy the youth priorities and strategies of the United Nations, UNESCO and the European Union in order to support young people, fostering their engagement within the local society.

In its fifteen years of existence, the Club has implemented numerous activities, such as conferences, seminars, campaigns for the UN International Days, formal and non-formal education trainings, voluntary actions and initiatives, that dealt with various topics like the monuments of the World Cultural Heritage of Thessaloniki, human rights education, fundamental human rights protection, intercultural dialogue, social inclusion, youth engagement and youth participation.

The Club has been a partner in more than 100 youth mobility trainings, giving the opportunity to almost 1000 young people to live the unique experience of non-formal education in a multi-cultural environment.

Projects are implemented at a local, regional and European level, with an emphasis on the neighboring area, promoting interregional and cross-border cooperation. Our Club has envisioned and initiated -in cooperation with the partner organization Youth Alliance- the international youth project “Contacts for the Common Future”, bringing together young people and youth workers from the neighboring countries since 2010.

Thessaloniki Youth Club for UNESCO was the main partner of the United Nations Regional Information Centre (Office for Greece and Cyprus) for the promotion of the International Year of Youth of the United Nations (2010-2011).

Since 2015, the Club has been an active supporter of the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, while recently it has been acknowledged by the United Nations Regional Information Centre (Office for Greece and Cyprus) as a main partner for the promotion of the United Nations Youth Strategy 2030 in Greece.